تلفن : 02634701974

روکش غلتک

همانند پوشش لاستیکی , بر اساس شرایط کاری غلتک و محیط در تماس با غلتک  نوع و ضخامت لاستیک تعیین و روکش انجام می شود