تلفن : 02634701974

طراحی و انجام پروژه های پوشش لاستیکی

با دانستن اطلاعاتی همانند دما, فشار , غلظت و میزان سایش سیال در تماس , می توان نوع لاستیک مناسب جهت حفاظت داخل مخازن و تجهیزات مورد استفاده را انتخاب نمود. مراحل انجام پروژه های پوشش لاستیکی به ترتیب شامل سند بلاست, اعمال پرایمر, طراحی و تولید لاستیک مورد نیاز, نصب لاستیک و در صورت نیاز پخت آن و انجام آزمایشات کنترل کیفیت می باشد