تلفن : 02634701974

چسب

تولید انواع چسب و پرایمر مشابه چسبهای CS2000 , کموزیل , پارلوک و انواع چسبهای کاربرد خاص.